Všeobecné obchodní podmínky
1. Všeobecné informace

Pro všechny zakázky platí pouze naše následující podmínky, ty jsou proto dohodnuty také tehdy, když je zakázka udělena kupujícím při poukazu na jeho obchodní podmínky. Odchylné podmínky kupujícího, které výslovně písemně neuznáváme, jsou pro nás nezávazné také tehdy, když jim výslovně písemně neodporujeme. Naše Všeobecné obchodní podmínky je možné změnit pouze s naším písemným souhlasem. Smlouvy platí jako přijaté teprve tehdy, když jsou námi písemně potvrzeny. Naše písemné potvrzení zakázky je důležité také pro objem dodávky. Pro účinnost dodatečných doplnění nebo změn zakázky nebo dodatečných ústních dohod je nutné písemné potvrzení. Práva kupujícího nelze bez našeho souhlasu přenášet. Veškeré nároky na náhradu škody kupujícího jsou – pokud to zákon povoluje – vyloučeny.

 

2. Dodávka

Dohodnuté dodávací lhůty platí pouze s výhradou správné a/nebo včasné vlastní dodávky. Pokud není dodací termín určený podle kalendáře překročen o více než 4 týdny, může kupující po bezvýsledném průběhu dodatečné lhůty 2 týdnů od smlouvy písemně odstoupit. Pokud zpoždění vzniká na základě okolností, na které nemáme žádný vliv – jako např. všeobecné problémy při nákupu surovin, provozní poruchy v našem podniku nebo u našich dodavatelů, transportní problémy a jiné nečekané události, může jak kupující stejně jako my od smlouvy odstoupit, pokud je dodací lhůta překročena již o více než dva měsíce. O úmyslu odstoupení je ale nutno zaslat písemné prohlášení minimálně 3 týdny předem. Jsme oprávněni k předčasné dodávce a částečné dodávce. Způsob a přepravu dodávky volíme my; případná přání zákazníka se přitom podle možností zohlední. Na přání kupujícího provádíme na jeho náklady pojištění přepravy. Pokud je přeprava na přání kupujícího posunuta, je zboží ode dne sdělení připravení k zaslání uloženo na jeho nebezpečí a náklady. Přeprava se provádí na nebezpečí kupujícího. Pokud se kupující po sdělení připravení s převzetím zboží nebo udělením souhlasu s přepravou nebo splněním své povinnosti platby zpozdí o více než 10 dní a je to jeho zodpovědnost, jsme po udělení dodatečné lhůty 10 dní oprávnění od smlouvy odstoupit nebo požadovat náhradu škody kvůli nesplnění. V takových případech stejně jako v případě odstoupení kupujícího od smlouvy nebo neúplného splnění smlouvy kupujícím si vyhrazujeme uplatnění paušálního odškodného ve výši 10 % netto prodejní ceny, přičemž zůstává možnost uplatnění skutečně vzniklé škody zachována. Doložení skutečně vzniklé škody z naší strany není nutné. Kupující je ale oprávněn doložit, že nám žádná škoda nevznikla nebo že je mnohem nižší než paušálně uložená škoda ve výši 10 % prodejní ceny.

 

3. Ceny

Naše ceny se rozumí – pokud nebylo dohodnuto nic jiného – od dodacího závodu příp. expedičního skladu bez obalu a jiných vedlejších nákladů jako např. celních poplatků; zákonná daň z přidané hodnoty platná v den vyexpedování se vykazuje zvlášť a vyfakturuje se. Vícenáklady, které vzniknout zvláštními požadavky kupujícího na přepravu (např. spěšná přeprava), se v každém případě účtují jemu. Ceny se vypočítávají podle nákladových faktorů platných v okamžiku potvrzení zakázky. Pokud se tyto v době mezi potvrzením zakázky a dodávkou z důvodu zvýšení nákladů, které nevyplývají z provozu, jako např. zvýšení cen materiálu a personálních nákladů, jsme oprávněni provést odpovídající přizpůsobení prodejních cen pokud nebyly výlučně dohodnuty pevné ceny.

 

4. Platba a poskytnutí kreditu

Pokud nebylo dohodnut jinak, musí platba proběhnout k datu uvedenému ve faktuře nebo v platební lhůtě uvedené v nabídce nebo v zakázce během 30 dní po splatnosti a doručení faktury nebo odpovídajícího rozpisu platby, a to bez jakékoliv srážky. Platby se vždy započítávají na nejstarší pohledávku. To samé platí pro částečné dodávky, které se fakturují zvlášť. Změny se přijímají pouze po předchozí dohodě. Diskont a všechny ostatní náklady jdou k tíži kupujícího. Směnky a šeky se přijímají pouze za účelem platby s obvyklou výhradou; pouze proplacení platí jako splnění. Pokud se kupující dostane do prodlení s platbou, je nutno zaplatit úroky z prodlení (ve výši 5 % nad základní úrokovou mírou, při smlouvě s podnikem ve výši 8 % nad základní úrokovou mírou), pokud se neuplatňuje vyšší škoda. Kromě toho jsme oprávněni požadovat okamžité zaplacení všech ještě otevřených pohledávek, a to i tehdy, pokud ještě nejsou splatné, a to bez jakékoliv srážky. Kromě toho můžeme odmítnout zcela nebo částečně ještě neprovedené smlouvy nebo místo toho vyžadovat platbu předem příp. poskytnutí dostatečných jistot; pokud nebude platba předem nebo jistota poskytnuta během dvou týdnů, můžeme také po poskytnutí dodatečné lhůty od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit. To platí také, když nám jsou ohledně majetkové nebo kreditní situace kupujícího známé okolnosti, které dávají podnět k obavám týkajících se splnění jeho závazků, a nehraje roli, jestli tyto okolnosti existovaly již při uzavření smlouvy, ale nebyly nám známy, nebo vznikly teprve později.

 

5. Výhrada vlastnictví

Dodané zboží zůstává naším vlastnictvím až do úplného zaplacení všech pohledávek vyplývajících z obchodních vztahů včetně vedlejších pohledávek a případných nároků na náhradu škody. Zpracování a opracování zboží, které jsme dodali s výhradou vlastnictví, platí jako uskutečněné v naší zakázce, aniž by z toho pro nás vznikaly jakékoliv závazky. Zboží tak zůstává v jakémkoliv stavu opracování nebo zpracování naším vlastnictvím. Pokud je naše zboží s výhradou vlastnictví spojeno s jinými předměty, které nám nepatří, získáváme, pokud se na zpracování těchto předmětů také vztahuje výhrada vlastnictví, spoluvlastnictví na nové věci podle §§ 947, 948 [německého] občanského zákoníku (BGB), jinak výhradní vlastnictví. Zboží, kterého se týká naše výhrada vlastnictví smí kupující prodat pouze v rámci svého běžného obchodního provozu. Zástava nebo přenos jistot jsou nepřípustné. Pokud kupující prodá zboží, které jsme mu dodali s výhradou vlastnictví – a nehraje roli, v jakém stavu – postupuje nám již nyní až do úplného splacení všech našich pohledávek z obchodního vztahu pohledávky se všemi vedlejšími právy, které mu vznikly prodeje – pokud existuje naše spoluvlastnictví ve vztahu odpovídajícímu našemu podílu na spoluvlastnictví. Na naši žádost je kupující povinen oznámit odstoupení svým odběratelům, případně jsme zmocněni, abychom sami odstoupení odběratelům kupujícího oznámili. V každém případě je kupující na naši žádost povinen nám poskytnout pro uplatnění našich práv vůči jeho odběratelům nutné informace a podklady. Kupující není oprávněn postoupit pohledávky, které nám byly na základě této prodloužené výhrady vlastnictví postoupeny, a to ani za účelem jistoty. Pokud překročí hodnota jistot, které nám podle toho náleží, naše pohledávky vůči kupujícímu o více než 20 %, uvolníme na požádání kupujícího v odpovídajícím objemu jistoty podle naší volby. Kupující ručí za všechny škody, které vzniknou vrácením předmětu dodávky v nenáležitém stavu. Zastavení zboží, které jsme dodali, se nepovažuje za odstoupení od smlouvy.

 

6. Záruka

Ohledně ručení platí zákonná ustanovení. Za díly, které podléhají opotřebení přebíráme záruku funkčnosti při převzetí, řádném zabudování, správném zaškolení a na obvyklou dobu životnosti tohoto produktu. Neručíme za opotřebení, běžně související s použitím nebo za škody způsobené neodborným použitím. Kupující  je povinen zboží zkontrolovat okamžitě po dodání na místo určení. Zřejmé nedostatky – pokud se nejedná o škody způsobené přepravou, které je nutno okamžitě hlásit přepravci – je nutno oznámit během 10 dnů po dodání a skryté vady během 7 dnů po jejich objevení. Při oprávněné výtce závad, která byla provedena v určené lhůtě, se naše záruka omezuje zásadně – podle naší volby – na bezplatnou opravu nebo náhradní dodávku. Pokud se oprava nebo náhradní dodávka nepodaří, může kupující namísto nové opravy nebo náhradní dodávky vyžadovat také snížení kupní ceny. Pokud se smlouva netýká stavebního výkonu, může zákazník kromě toho vyžadovat stornování smlouvy. Další nároky kupujícího, zvláště na náhradu škody, jsou – také kvůli případným škodám v důsledku vady – vyloučeny. To neplatí pro zákonné nároky na náhradu škody kvůli závadě výlučně přislíbených vlastností. Poradenství, analýzy a informace se provádějí podle našich nejlepších znalostí a kompetencí, ovšem – pokud je to zákonem povolené – za vyloučení jakékoliv záruky. To platí také pro poradenství jiných firem a pro případ, že jim přenecháme výkresy. Jiné platí pouze tehdy, když se zákazníkem uzavřeme odpovídající dohodu. Pro takový, v nabídce neobsažený výkon jsme oprávněni k požadování zvláštní odměny.

 

7. Vlastnická a autorská práva týkající se výkresů atd.

Objednatel smí použít podklady k nabídce pouze pro prověření nabídky a musí je  – pokud nedojde k uzavření smlouvy – okamžitě vrátit. Naše veškeré podklady k nabídce, zvláště výkresy, plány, popisy a návrhy jsou chráněny autorským právem a zůstávají naším duševním vlastnictvím i poté, kdy je ukončen smluvní vztah. Uvedené podklady se nesmějí bez našeho předchozího souhlasu kopírovat ani předat třetí straně nebo použít pro jiný než dohodnutý účel. Porušení výše uvedeného zavazují k náhradě škody a mohou mít trestně právní následky. Pokud budou naše podklady předány třetí straně a ta je zcela nebo částečně využije k provedení zakázky, jsme bez dotčení možnosti uplatňovat skutečně vyšší škodu oprávněni požadovat 50 % odměny, kterou bychom v případě provedení zakázky obdrželi. Pokud nás zákazník před udělením zakázky výslovně pověří vyhotovením návrhů, je nutno je při neudělení příkazu k dodání zvláště uhradit.

 

8. Místo plnění a sídlo soudu

Místo plnění pro dodávku je místo dodacího závodu příp. expedičního skladu, pro všechny ostatní smluvní povinnosti  – včetně platby – Freiburg im Breisgau. Pro všechny spory vycházející ze smluvního vztahu je příslušné výlučně sídlo soudu Freiburg im Breisgau. Smluvní vztah podléhá německému právu, také pokud budeme žalovat u zahraničního soudu nebo pokud došlo k arbitrážní dohodě.

Doplňující podmínky pro provedení stavebních a montážních prací

1. Při zahájení montáže musí být všechny stavební práce provedeny tak dalece, aby bylo možno montáž bez problémů provést.


2. Pokud není dohodnuto jinak, musí objednavatel poskytnout bezplatně k dispozici místnost pro montéry, sklad na materiál, případné zvedací a podpůrné nástroje, pomocná zařízení pro transport těžkých předmětů, osvětlení, vody a topného materiálu.


3. Po dokončení objednavatel práci převezme; u prací většího objemu je nutno přejmout částečné úseky. Pokud objednavatel uvede hotové zařízení do provozu, platí to také jako přejímka.


4. Pokud je fakturace dohodnuta podle rozsahu prací, provede se zjištění rozsahu a fakturace výkonů podle části 5 ATV – DIN 18421, nebo místo toho podle AGI­pracovní list Q 01.


5. U nových zařízení a stavebních prací přebíráme záruku za kvalitu materiálu a stavebních dílů stejně jako odborné provedení prací. Objednavatel musí vady oznámit písemně. V případě oprávněné výtky závad má objednavatel zákonná záruční práva. Pro promlčení platí také zákonné lhůty, pokud nebylo dohodnuto jinak. Lhůta začíná běžet přejímkou našeho výkonu objednavatelem. Po uplynutí této lhůty je uplatnění nároků na záruku vyloučeno. Pokud vada vznikla na základě zvláštního pokynu objednavatele, objednavatelem dodaných nebo předepsaných materiálů nebo kvality předchozího výkonu jiného podniku, jsme od poskytnutí záruky osvobozeni. Záruka zaniká také tehdy, když se bez našeho souhlasu provádějí změny na zařízení nebo je zařízení poškozeno na základě okolností, za které nejsme odpovědni. Další nároky objednavatele, zvláště nárok na náhradu škody, které nevznikly na samotném předmětu dodávky, jsou, pokud to povoluje zákon, vyloučeny. V ostatních případech platí pro vyloučení nároků na náhradu škody všeho druhu náležitě číslice 1 našich Všeobecných obchodních podmínek.


6. Materiály dodané na stavební místo a stavební díly zůstávají až do zpracování naším neomezeným vlastnictvím. Riziko poškození a zánik těchto dodávek nese objednavatel. Pokud předměty, které dodáme, nebudou při našich stavebních a montážních pracích hlavními součástmi námi zhotoveného zařízení nebo stavebních zařízení, ponecháváme si na nich vlastnictví podle číslice 5 našich Všeobecných obchodních podmínek.


7. Jsme oprávněni zahájit práce v závislosti na platbě odpovídající hodnotě dodaného materiálu a stavebních dílů a vyžadovat odpovídající částečné platby podle postupu prací.


8. Jinak platí odpovídajícím způsobem naše Všeobecné obchodní podmínky.

Ke stažení: